Vuosi 2017 jää alijäämäiseksi
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Vuosi 2017 jää alijäämäiseksi

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2017-2019.

Vuoden 2017 tulos jää runsaat 430 000 euroa alijäämäiseksi. Alijäämä tullaan kattamaan aiempien vuosien ylijäämillä. Keskeisimmät syyt alijäämän merkittävään kasvuun ovat suurista investoinneista johtuva poistotason nousu sekä verotulojen ja rahoitustuottojen väheneminen. 

Ensi vuoden talousarvion ulkoiset toimintakulut ovat yli 3 850 000 euroa eli vajaat neljä prosenttia edellisvuotta vähemmän. Toimintatuotot puolestaan ovat noin 650 000 euroa, joka on runsaat kolme prosenttia edellisvuotta vähemmän.  Kulujen lasku johtuu kilpailukykysopimukseen perustuvasta lomarahaleikkauksesta sekä sosiaaliturvamaksun, työnantajan eläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun alenemisesta. Kirkollisverotuloihin on ennustettu vähennystä kuluvan vuoden tasoon yli 3,5 prosenttia.  Seurakuntien yhteisöverotusoikeuden poistumisen vuoksi yhteisöverotuloja ei enää kerry. Yhteisöverotuksen tilalle on tullut valtionrahoitusjärjestelmä.

Investointikuluja on ensi vuodeksi arvioitu reilut 182 000 euroa.  Merkittävin kuluerä on Viinamäen asemakaavan muutokseen varautuminen.

Heikentyneestä talouskehityksestä johtuen veroprosentti nousee 1,4 prosenttiin vuonna 2018. Rahoituslaskelman mukaan seurakunnan rahavarat vähenevät vuonna 2017 yli 135 000 euroa.

Lue lisää kirkkovaltuuston kokouksen pöytäkirjasta.