Ympäristö 

Ympäristödiplomi ohjaa toimintaamme

Ympäristökysymykset koskettavat hyvin käytännöllisesti seurakunnan toimintaa. Kiinteistönhoidossa käytetään paljon energiaa, vettä, kemikaaleja ja tuotetaan jätteitä. Seurakuntatilojen rakentamisessa muokataan ympäristöä ja kulutetaan luonnonvaroja. Metsien, hautausmaiden ja viheralueiden hoidossa vaikutetaan suoraan luonnon elinehtoihin. Eri tuotteilla on erilaisia ympäristövaikutuksia, niinpä hankintoja tehtäessä voidaan vaikuttaa myös kulutuksen ympäristökuormaan. Lainsäädäntö edellyttää ympäristövaikutusten huomioon ottamista niin rakentamisessa, kiinteistönhoidossa, jätehuollossa kuin metsänhoidossakin.

Seurakuntien oma ympäristöjärjestelmä, kirkon ympäristödiplomi minimoi riskit, ennakoi tulevat tilanteet ja tarjoaa työkalut toimintojen jatkuvaan kehittämiseen. Tämä on pitkällä tähtäimellä myös taloudellisesti järkevä ja säästöjä tuova toimintatapa. Kirkon ympäristödiplomi edellyttää, että jokaisen toimijan tulee tuntea omaa toimintaansa koskevat lait ja säädökset. Kirkon ympäristödiplomin avulla voidaan tiedostaa toiminnan ympäristövaikutukset, minimoida riskit, ennakoida tulevia haasteita ja tarjota työkaluja toimintojen jatkuvaan kehittämiseen. Ympäristödiplomi on määräaikainen, se on voimassa myöntämisvuosi mukaan lukien viisi kalenterivuotta.

Kirkon ympäristödiplomi on Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakuntia varten laatima vapaaehtoinen järjestelmä. Sen avulla seurakunta voi kantaa ympäristövastuutaan. Vain olemalla esimerkillinen omissa toiminnoissaan voi seurakunta olla uskottava puhuessaan ihmisen tehtävästä luomakunnan viljelijänä ja varjelijana. Ympäristötoiminnan lähtökohtana on seurakunnan johdon sitoutuminen työhön. Järjestelmä korostaa sekä seurakunnan johdon, henkilöstön että seurakuntalaisten vastuuta. Viestintä on kaikkien yhteinen tehtävä ja osa ympäristötyötä.

Siilinjärven seurakunnalla on ollut kirkon ympäristödiplomi vuoden 2019 loppuun asti. Uuden diplomin ympäristöohjelma ajoittuu vuosille 2024–2029. Ohjelma koostuu toimenpiteistä, joille on asetettu vastuuhenkilöt, tavoitteet ja toteuttamisaikataulu. Ohjelman toteutumista seurataan vuosittain. Ympäristöohjelmaan kirjatut tavoitteet ohjaavat päätöksentekoa ja käytännön toimintaa. Mikäli voidaan osoittaa, että harkittavissa olevin vaihtoehtojen välillä ei ole merkittävää taloudellista, teknillistä eikä toiminnallista eroa, valintapäätöksen argumenttina käytetään ympäristöohjelman sisällön parhaiten toteuttavaa vaihtoehtoa.

Toiminnan lähtökohtana on seurakunnan johdon – kirkkoneuvoston – ilmaisema tahtotila: meidän seurakuntamme haluaa olla esimerkillinen suhteessa luontoon ja ympäristöön. Toimiva ympäristöjärjestelmä johtaa siihen, että kaikki seurakunnan toimintaan osallistuvat tietävät oman toimintansa ympäristövaikutukset ja myös mahdollisuutensa vaikuttaa kehitykseen. Ympäristöjärjestelmä sitoo ympäristöasiat osaksi seurakunnan normaalia hallintoa ja toimintaa. Ympäristövastuun lisäksi järjestelmään on otettu mukaan myös kulttuuriseen kestävyyteen liittyviä sekä joitain sosiaalisen vastuun piiriin kuuluvia asioita kuten kansainvälinen diakonia, vastuullinen sijoittaminen ja Reilu kauppa. 

Reilun kaupan seurakuntayhtymä

Siilinjärven seurakunnalle on myönnetty myös Reilun kaupan arvonimi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että seurakunta on sitoutunut käyttämään säännöllisesti omissa tilaisuuksissaan Reilun kaupan tuotteita, kuten esimerkiksi kahvia, teetä, sokeria, hunajaa ja kukkia. Reilun kaupan suosiminen merkitsee tekoja yhteisvastuun puolesta, mutta arvonimellä halutaan viestiä myös kirkollisverorahojen vastuullisesta käytöstä sekä pitkäjänteisestä hankintasuunnittelusta. Lisäksi halutaan toimia positiivisena esimerkkinä lähialueen muille toimijoille ja asukkaille. Seurakuntalaiselle tämä kertoo mm. siitä, että seurakunta haluaa auttaa myös kehitysmaissa asuvia lähimmäisiä. Tämä on yksi tapa antaa kehitysmaiden pienviljelijöille parempi toimeentulo sekä mahdollisuus päättää omasta elämästään.

Yhteystiedot ympäristöasioissa

  • Ympäristövastaava, puutarhuri Maija-Liisa Räihä, 044 7284 626, maija-liisa.raiha@evl.fi